Home » Rekrutacja

Facebook

Rekrutacja

Nabór do bursy w roku szkolnym 2020/2021

Uczniowie spoza Krakowa mogą starać się o miejsca w Bursie Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2 os.Szkolne 17-19.

Kryteria rekrutacyjne wraz z punktacją
Wniosek o zamieszkanie u-2020-2021

Rok szkolny 2019/2020

Podania o przyjecie do internatu na rok szkolny 2019/2020 są dostępne do pobrania w pokoju wychowawców w internacie, w sekretariacie szkoły oraz w wersji elektronicznej (do wydruku) tutaj.

Podania należy składać w internacie w pokoju wychowawców lub w sekretariacie szkoły.

Pod uwagę będą brane jedynie podania dostarczone w wersji papierowej, kompletne, podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia. Podania wysłane na maila nie będą rozpatrzone.

Lista osób przyjętych i nieprzyjętych do Internatu znajdować się będzie w internacie na tablicy ogłoszeń (parter).

TERMINARZ REKRUTACJI:

 • Składanie podań o kontynuację zamieszkania – do 13.05.2019
 • Składanie podań o zamieszkanie w internacie nowych osób – 13.05.2019 – 5.07.2019
 • Lista zakwalifikowanych do przyjęcia – 5.07.2019 godz. 12.00
 • Termin dostarczania zaświadczeń o przyjęciu do szkoły – do 12.07.2019
 • Ostateczna lista przyjętych do internatu – 12.07.2019 godz. 14.00
 • Rekrutacja uzupełniająca (w miarę wolnych miejsc) – 19.08.2019 – 28.08.2019
 • Lista przyjętych w rekrutacji uzupełniającej – 28.08.2019

Zasady przyjęcia do internatu:

W pierwszej kolejności przyjmowani są:

 1. Uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 2 w Krakowie
 2. Następnie wychowankowie kontynuujący naukę.
 3. W miarę wolnych miejsc przyjmowani będą uczniowie innych publicznych szkół średnich.

Kryteria brane pod uwagę przy przyjęciu do internatu:

W przypadku kandydata niepełnoletniego:

 1. wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt
 2. niepełnosprawność kandydata – 1 pkt
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata -1 pkt
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata -1 pkt
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1 pkt
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 1 pkt
 7. kandydat, którego rodzeństwo ubiega się o przyjęcie do internatu – 1 pkt
 8. szczególne osiągnięcia kandydata (laureaci lub finaliści konkursów, olimpiad, turniejów) – 1 pkt
 9. kandydat rozpoczynający naukę w klasie pierwszej publicznej szkoły średniej – 1 pkt
 10. kandydat objęty pomocą materialną organizacji pozarządowych -1 pkt
 11. osiągnięcia kandydata w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 1 pkt
 12. kandydat objęty pieczą zastępczą.
 13. Odbycie obowiązkowych szczepień ochronnych lub długotrwałe odroczenie z powodów zdrowotnych- 5 pkt

W przypadku kandydata pełnoletniego:

 1. wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt
 2. niepełnosprawność kandydata – 1 pkt
 3. niepełnosprawność dziecka kandydata – 1 pkt
 4. niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę -1 pkt
 5. samotne wychowywanie dziecka przez kandydata -1 pkt
 6. kandydat, którego rodzeństwo ubiega się o przyjęcie do internatu -1 pkt
 7. szczególne osiągnięcia kandydata (laureaci lub finaliści konkursów, olimpiad, turniejów) – 1 pkt
 8. kandydat rozpoczynający naukę w klasie pierwszej publicznej szkoły średniej -1 pkt
 9. kandydat objęty jest pomocą materialną organizacji pozarządowych – 1 pkt
 10. osiągnięcia kandydata w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 1 pkt
 11. Odbycie obowiązkowych szczepień ochronnych lub długotrwałe odroczenie z powodów zdrowotnych – 5 pkt

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia wymienionych kryteriów są odpowiednio:

 1. Oświadczenie, że rodzeństwo kandydata również stara się o przyjęcie do internatu.
 2. Kserokopie dyplomów, zaświadczeń potwierdzających szczególne osiągnięcia kandydata.
 3. Zaświadczenie potwierdzające przyjęcie kandydata do szkoły.
 4. Zaświadczenie wydane przez organizację pozarządową.
 5. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły z adnotacją potwierdzającą osiągnięcia kandydata w zakresie aktywności społecznej.
 6. Zaświadczenie lekarskie o odbyciu obowiązkowych szczepień lub kserokopia książeczki zdrowia. W przypadku długotrwałego odroczenia szczepień z powodów zdrowotnych konieczne jest stosowne zaświadczenie od lekarza.

Każdy kandydat składając podanie zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnienie wyszczególnionych kryteriów, na życzenie Internatu.

W przypadku, gdy liczba wolnych miejsc w internacie jest mniejsza od liczby kandydatów komisja rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość nieprzyznania miejsca w internacie wychowankom, którzy złożyli podania o kontynuowanie zamieszkania w internacie w roku szkolnym 2019/2020, a nie są uczniami Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 2.
Wówczas o przyjęciu do internatu decydować będą następujące kryteria:

 1. Pozytywna opinia Zespołu Wychowawców.
 2. W pierwszej kolejności przyjmowani będą wychowankowie, którzy uzyskali pozytywną opinię Zespołu Wychowawców (przestrzegali zasady Regulaminu Internatu, wykazali się aktywnością w pracy na rzecz internatu, osiągają dobre wyniki w nauce).
 3. Odległość od miejsca zamieszkania.
 4. Kandydat, którego rodzeństwo mieszka w internacie.
 5. Sytuacja rodzinna i materialna kandydata.

Powyższe zasady opracowano na podstawie:

 1. Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r.
 2. Uchwały nr XV/290/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 maja 2019 r.
 3. Regulaminu rekrutacji do Internatu ZSE Nr 2.